Meble Nowy Sącz

Meble Nowy Sącz

Warunki składania zamówienia w salonie Galeria mebli MILANO prowadzonym przez Galeria mebli MILANO S.C. ul. Węgierska 28 Nowy Sącz

 §1
Zasady ogólne

 1. Meble wypoczynkowe oferowane w Galerii Mebli Milano z funkcją spania okazjonalnego nie powinny być wykorzystywane do spania na stałe.
 2. Wszystkie oferowane produkty są wykonywanie ręcznie i są niepowtarzalne. W związku z tym mogą występować nieznaczne różnice wymiarów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami tego samego modelu.
 3. W związku z wykorzystywaniem w toku produkcji surowców naturalnych, kolor tkaniny naturalnej, skóry oraz elementów drewnianych może nieznacznie odbiegać od okazanego w salonie wzoru.
 4. Skóra naturalna cechuje się niejednorodnością struktury, wybarwieniami, różnicami w fakturze i odcieniach. Na powierzchni skóry mogą występować ślady po bliznach, zadrapaniach, ukłuciach oraz żyłach. Cechy związane z naturalnym charakterem skóry nie są wadami, a stanowią dowód autentyczności skóry.
 5. Drewno lite jest materiałem niejednorodnym pod względem budowy. Posiada liczne anomalie i inne wrodzone lub nabyte cechy (sęki, spękania, nieregularności, pęcherze żywiczne, różnice występujące w wybarwieniu, w jego strukturze), które nie obniżają jego wartości estetycznej i użytkowej.
 6. Właściwości produktu opisane w pkt 2-5, wynikające z ręcznego wykonania przy zastosowaniu surowców naturalnych nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji bądź zwrotów, gdyż nie stanowią wady produktu, a jego immanentną cechę.
 7. Surowce wykorzystywane przy produkcji (tj. skóra naturalna anilinowa oraz półanilinowa, drewno) charakteryzują się bardzo wysokim standardem estetycznym oraz wymagają należytej uwagi w sposobie użytkowania, pielęgnacji i konserwacji. Wymagania co do użytkowania i konserwacji są szczegółowo opisane w „Karcie Gwarancyjnej”. Niestosowanie się do wytycznych z „Karty gwarancyjnej” może grozić zmniejszeniem właściwości estetycznych i użytkowych produktu. Za uszkodzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem bądź konserwacją Galeria mebli MILANO nie ponosi odpowiedzialności.

§2
Zasady realizacji zamówień

 1. Podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokładne opisanie zamawianego produktu na stosownym formularzu zamówienia w salonie Galeria mebli MILANO .
 2. Wszelkiego rodzaju ustalenia dodatkowe, wykraczające poza standardowe opcje dostępne w treści formularza zamówienia, dotyczące zamawianego produktu wymagają stosownego opisania na formularzu zamówienia i zaakceptowania przez obie strony. W przypadku braku takiego zapisu, produkt zostanie wytworzony według przyjętych przez Galerie mebli MILANO najwyższych standardów.
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata przez Klienta zaliczki w kwocie wskazanej formularzu zamówienia, a termin jego realizacji liczony jest od daty uiszczenia zaliczki.
 4. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest uważane za niezłożone, a Galeria mebli MILANO nie przystąpi do jego realizacji.
 5. Galeria mebli MILANO zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji z przyczyn od siebie niezależnych (np. opóźnienia zewnętrznych dostawców komponentów potrzebnych producentowi do realizacji zamówienia) nie dłużej jednak niż podwojony termin realizacji określony w zamówieniu. O jakiejkolwiek zmianie terminu realizacji Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie.
 6. W przypadkach losowych, uniemożliwiających realizację zamówienia, Galeria mebli MILANO ma prawo odstąpić od jego realizacji zwracając jednocześnie Klientowi zaliczkę, wraz z odsetkami ustawowymi za cały okres, w którym Galeria mebli MILANO była w posiadaniu zaliczki. Prawo do odstąpienia może być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
 7. Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin dostarczenia produktu do salonu Galeria mebli MILANO, w stanie gotowym do wydania. O zrealizowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany pisemnie bądź telefonicznie.
 8. Warunkiem wydania produktu jest uiszczenie przez Klienta pozostałej części ceny.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie pozostałej części ceny przekraczającego 7 dni od momentu poinformowania klienta o możliwości wydania towaru Galeria mebli MILANO ma prawo od umowy odstąpić, zatrzymując jednocześnie wpłaconą zaliczkę tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy.

§3
Odbiór i dostawa mebli

 1. O zamiarze odbioru produktów Klient powinien poinformować Galerie mebli MILANO telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Klient ma prawo odebrać produkty z salonu własnym transportem. Galeria mebli MILANO nie zapewnia usługi załadunku zamówionych produktów.
 3. Na podstawie odrębnego zlecenia Klienta określającego również usługi dodatkowe (wniesienie), Galeria mebli MILANO zawrze w jego imieniu umowę przewozu z wybranym przez siebie przewoźnikiem.

O cenie za usługę przewozu mebli Klient zostanie poinformowany przed jego zleceniem.

 1. Płatności za usługę przewozu Klient dokona bezpośrednio do rąk przewoźnika w chwili dostawy.
 2. Galeria mebli MILANO nie świadczy we własnym zakresie usług transportowych i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania i zaniechania przewoźników.
 3. Nie odebranie produktów w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zrealizowaniu zamówienia spowoduje naliczanie przez Galerie mebli MILANO opłaty za magazynowanie nieodebranych produktów w wysokości 20 zł za każdy dzień.

§4
Reklamacje

 1. Za wszelkie wady produktu powstałe podczas trwania udzielonej przez producenta gwarancji oraz za ich naprawę jest odpowiedzialny Producent.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Galerii mebli MILANO wszystkich wykrytych wad produktu (nie stanowiących cech charakterystycznych produktu, o których mowa w § 1) oraz wszystkich wad, które wystąpiły w okresie gwarancji.
 3. Reklamacje mogą być składane pisemnie, bądź na adres e-mail bok@meblemilano.pl i powinny zawierać dokładny opis wady oraz, w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie wady.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku jej uznania, zostanie poinformowany o sposobie usunięcia wady.
 5. Klient po otrzymaniu produktu zobowiązany jest zapoznać się z kartą gwarancyjną, w których są określone warunki właściwego korzystania i konserwacji produktu. Niestosowanie się do opisanych tam zasad może stanowić podstawę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient powinien zachować opakowania do chwili całkowitego zmontowania produktów.
Meble Nowy Sącz Czerwiec 22, 2017

Najnowsze opinie:

Najpopularniejsze produkty: