Meble Nowy Sącz

Funkcjonalna sypialnia czyli miejsce dla pracy i snu

Funkcjonalna sypialnia czyli miejsce dla pracy i snu

matkowski-lovell-sypialnia-1Coraz wię­cej klien­tów Gale­rii Mebli Milano, szuka roz­wią­zań, które pozwa­lają zago­spo­da­ro­wać miej­sce w sypialni rów­nież do pracy. Z powodu szyb­kiego trybu życia, natłoku obo­wiąz­ków, odcho­dzimy powoli od kla­sycz­nych roz­wią­zań w zakre­sie wypo­sa­że­nia sypialni, gdzie sypial­nia mie­ści jedy­nie wygodne łóżko i szafki nocne. Coraz czę­ściej sta­ramy się łączyć dwie strefy co nie­raz bar­dzo korzyst­nie wpływa na efek­tyw­ność naszych dzia­łań. Pomiesz­cze­nie zasad­ni­czo dzie­limy w tym wypadku na strefę snu i strefę pracy. Urzą­dze­nie wnę­trza w ten spo­sób ma swo­ich zwo­len­ni­ków jak i prze­ciw­ni­ków, nie­raz staje się jed­nak koniecz­no­ścią. Z prak­tycz­nego punktu widze­nia, roz­wią­za­nie to posiada wiele plu­sów.

  • miejsce pracy się bardziej intymne
  • łatwiej skupić się nad realizowanymi zadaniami
  • maksymalnie wykorzystujemy powierzchnię sypialni
  • sypialnia to najbardziej zaciszne miejsce w domu
  • nie przeszkadzamy innym domownikom zaś oni nam
Kiedy podej­miemy już decy­zję o urzą­dze­niu miej­sca pracy w sypialni, powin­ni­śmy zasta­no­wić się nad jej nowo­cze­snym ume­blo­wa­niem. Zarówno my jak i wielu pro­du­cen­tów, dostrze­gło ten pro­blem dla­tego przed­sta­wiamy kilka naszych pro­po­zy­cji, które pomogą urzą­dzić nowo­cze­sną i funk­cjo­nalną sypial­nię.

Łóżko – piękne i solidne łóżka wykonane z dbałością o szczegóły oraz możliwością wyboru sposobu wykończenia szczytu dowolną tkaniną lub skórą.

Materac – propozycja dla ceniących sobie zdrowy wypoczynek oraz wysoką higienę snu. Dostępny w różnorodnych pokrowcach. Pomoże wypocząć i zrelaksować się po ciężkim dniu pracy.

Toaletka / biurko – funkcjonalne i designerskie biurko gdzie możemy zorganizować sobie bardzo wygodne miejsce pracy.

Krzesło – wygodne i minimalistyczne, będzie doskonale komponować się z biurkiem lub innymi zaproponowanymi produktami.

Komoda – nieodłączny element wyposażenia każdej sypialni. Dzięki możliwości zamówienia dowolnego wykończenia frontu możemy manipulować stylem i wyglądem naszej sypialni.

Szafka nocna – doskonałe „uzupełnienie” łóżka. Klasyczna w funkcjonalności, nowoczesna ze względu na wzornictwo.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Najnowsze opinie:

Najpopularniejsze produkty: